METU Homepage Tubitak Homepage METU Homepage METU Civil Eng. Dept. Homepage Click to open SERU Homepage

İÇTAG-I578

Anasayfa

Proje Başlığı:  MAHALLİ KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞLARININ KURULMASI

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Polat GÜLKAN (websayfası)


Gerekçe

         Ülkemiz, sık sık yıkıcı depremlere maruz kaldığı halde bu hareketlerin mühendislik amaçları için kullanılması, tasnifi ve değerlendirilmesi amaçlarına yönelik olarak yerleştirilen ivme kayıt cihazları bakımından pek fakirdir. Türkiye'nin bu nitelikteki milli şebekesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) tarafından işletilir ve Ocak 2001 itibarıyla 120 kadar cihaza sahiptir. Cihazlar yarı yarıya eski nesil analog ve daha modern dijital türdendir. Bu cihazlarca alınan kayıtlar AİGM tarafından Internet aracılığıyla kullanıcıların hizmetine aktarılır. Adı geçen genel müdürlük bu cihazları modernize edip bir "afet bilgi sistemine" dönüştürmek için Dünya Bankası desteği ile formüle edilen bir projeye girişmiş ise de bu teşebbüs halen bekleme safhasındadır. Bu sisteme ek olarak Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen bir başka projede, Orta Karadeniz bölgesinde meydana gelebilecek depremlerin yarattığı hasarın çabukça tahmin edilmesine yarayacak bir başka ağ da AİGM'nin sahiplendiği ve işlettiği bir sistemdir. Türkiye'de bunlardan başka muhtelif üniversitelerin daha spesifik amaçlar için kurduğu ve işlettiği ivme kayıt ağları bulunmaktadır. Son zamanlarda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Merkezinin DPT'den verilen yaklaşık 4 milyon dolarlık bir ödenek desteği ile İstanbul'daki beklenen depremi bir kaç saniye öncesinden sezip ikaz sinyalleri vermek üzere kurmayı planladığı mahalli ağ olduğuna ilişkin haber alınmışsa da bunun detayları bilinmemektedir. Ayrıca TÜBİTAK, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü v.b. kamu kuruluşlarının ivme kayıt cihazları bulunmaktadır, ancak bunlar yardımıyla elde edilen bilgiler yaygın olarak ülkemizdeki kullanıcı kitlesine ulaştırılmamaktadır.

       Türkiye'de iyimserlikle mevcut olduğu tahmin edilen 200 kadar dağınık konumlanmış ivme kayıt cihazının yeterli olup olmadığı sorusunun cevabı kıyaslama ile bulunabilir. Dünya'da halen 15-20'000 cihaz olduğu sanılmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu ABD'de ve Japonya'dadır. (Yalnızca Tokyo şehrinde her km2 alanda bir cihaz olmak üzere 1000 cihaz mevcuttur.) Eğer Yunanistan'daki yoğunluğa ulaşmak istenirse Türkiye'de 500'ün üzerinde cihaz olması lazımdır. Bizim şebekemiz İran'dakinden dahi daha seyrektir. Kuvvetli yer hareketi kayıtları sismolojinin aksine doğrudan uygulamada yer edinen bilgilerdir. Bunların incelenmesi faylanma fiziğinin ve dalga yayılmasının özellikleri hakkında bilgi verdiği gibi mühendislik yapılarının davranışları ve hasar görmeleri hakkında inşaat mühendisliğine temel öngörü aktarımı sağlarlar.

       Yer hareketinin kaynağa olan mesafe, deprem magnitüdü, zemin özellikleri, faylanma türü, doğrultusu, v.b. gibi parametrelerle olan karmaşık ilişkisi ancak çok sayıda kaydın alınması ve bunların sistematik etüdü ile daha belirgin hale getirilebilir. Mühendislik yapıları ve binalara yerleştirilen cihazlar hesaplama ve modellemelerin ne ölçüde gerçekçi olduğunu, yapıların daha güvenli olması için gereken teorik iyileştirmelerin nasıl sağlanacağını öğretir.

       Kuvvetli yer hareketi sismolojisi sabır isteyen bir çalışma alanıdır çünkü istenilen nitelikte kayıt alınması ancak çok seyrek aralıklarda meydana gelen depremler sonucu mümkündür. Mesela, son 200 yıl içinde Doğu Akdeniz havzasında meydana gelen en büyük depremlerden birisi olan 17 Ağustos 1999 depremi sırasında Yalova'ya yerleştirilmiş bulunan cihaz rutin bakım için AİGM tarafından Ankara'ya alınmış bulunmaktaydı. Bu deprem her nekadar 40 küsur cihazda tetiklenme yaratmış ise de bunlardan ancak 5i yakın alan tarifine giren mesafede bulunmaktaydı. Bunlardan Adapazarı'nda olanı cihaz arızası yüzünden yatay bileşenlerden birisini kaydetmemiştir. Diğerlerinin çoğu da hasarın yoğunlaştığı yerleşimlerin tipik zemin yapısını temsil etmeyen mahallerde konumlandırılmış olduğu için hasar korelasyonları için maalesef sınırlı bir yarar sağlamıştır. Kayıt cihazlarının çokluğu nadir ele geçen fırsatların değerlendirilmesinde avantaj sağlar. Cihazların yoğunlaştırılması bir yandan deprem faaliyetinin beklendiği bölgelere çok sayıda alet yerleştirmekle, diğer yandan da bu bölgelerin seçilen yerlerinde belirli geometrik düzenler içinde konumlandırılmış yoğun mahalli ağlar (array) kurmakla gerçekleştirilir.

Kapsam

     Teklifimizin hedefi ilişikteki sistemlerin başka ülkelerdeki örnekler seviyesine çıkarılmasıdır. NATO Bilim İşleri Direktörlüğüne verdiğimiz teklifte onlardan istenen desteğe ek olarak ülke içinden de belirli bir katkı sağlanacağı ifade edilmiştir. NATO desteğiyle Yalova-Bursa aksında 9-10, Aydın-Denizli aksında da 5-6 cihazlık bir ağ kurulabilmektedir. Kuvvetli yer hareketi ağları belirli bir eşik sonrasında değer ifade eden veri yakalama şansına sahip olmaktadır. Zaten herhangi bir ağın deprem kaydı alması ihtimali fazla değildir, ama ele fırsat geçtiği takdirde bunun yırtılma ve odak fiziği, yayılma, azalım ve soğurma özellikleri, kayıt yerindeki zemin yapısının etkisi ve hareketin spektral özellikleri hakkında işe yarayan ve ileride referans teşkil edecek netlikte bilgi vermesi lazımdır. Bunun gerektirdiği asgari geometrik dağılım ve buna bağlı bir cihaz sayısı vardır. İdeale yaklaşmak için her iki ağa da takriben en az 6'şar adet ek yapmak gerektiği düşünülmektedir.

Proje Personeli

     Proje personelinin NATO projesinde isimleri belirtilen kimselerden seçilmesi devamlılığın sağlanması açısından gereklidir. Buna göre belirtilen araştırmacılardan başka, John G. Anderson (University of Nevada, Reno), Murat Nurlu, Zahide Çolakoğlu (Afet İşleri Genel Müdürlüğü), ve TÜBİTAK ile ilişkisi olan bir personel de proje ekibi kompozisyonu içinde yer alacaklardır.

Takvim

     Bu projenin süresinin NATO çalışması ile paralel gitmesi koordinasyonu kolaylaştıracaktır. Buna göre 2001 Nisan-2003 Aralık arası teklif edilmektedir.