Anasayfa
(Abstract in English)
İÇTAG-I577

Proje Başlığı: DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YAYGIN EĞİTİM PROJESİ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. S. Tanvir Wasti  (websayfası)


Gerekçe

      Deprem ve depremin meydana getirdiği can ve mal kayıpları Türkiye'de sadece yaşamın bir gerçeği değildir. Sismik aktivite bakımından Türkiye adeta bir deprem laboratuvarı sayılabilir ve her büyük deprem binlerce insanın hayatını ve işini alt üst etmekten başka, ülke ekonomisine cok ağır yükler bindirmektedir. Halk depremlerle iç içe olduğu halde deprem riski ve hasarı ve alınacak önlemler hakkında bilinçli bir düzeye ulaşmamıştır. Aynı şekilde, inşaat işleri ile uğraşan mühendisler ve teknik personel, deprem açısından bina kalitesi ve dayanıklılığının tayini, bina onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili sistematik bilgilere muhtaçtır.

      Son 20 yıl içerisinde meydana gelen depremler sonrasında aralarında ODTÜ'nünde bulunduğu bazı önde gelen üniversitelerimizde, yapıların deprem açısından değerlendirilmesi, hasar tesbiti ve yapı rehabilitasyonu gibi konularda teorik, bilgisayar analizi ve deneylere dayanan önemli ve geniş kapsamlı araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların ve ilgili sahada şu anda yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası projelerin sonuçlarının önerilen yaygın eğitim projesi aşamalarıyla mühendislik kamuoyuna hızla aktarılması ve günlük mühendislik uygulamalarına uyarlanması elzem bir bilimsel ve ulusal görevdir. Deprem gibi birçok dünya ülkesini yakından ilgilendiren bir konuda bu eğitimin hatta ögretimin teknik rapor, makale, seminer, atölye çalışmaları, görsel yayın ve uzaktan internet yayını olarak verilmesi planlanabilir.

 Kapsam ve Yöntem

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvarında Deprem Mühendisliği alanında son 30 yıldır gerçekleştirilmekte olan projelerin her birinde eğitimle ilgili "yan ürünleri" mevcuttur. Bu ürünler, araştırma sürecinden elde edilen bilgilerden başka uygulamaya hatta teknolojiye dönük sonuçlardan oluşmaktadır. Türkiye'de deprem olgusuna yönelik bütüncül bir teknik yaklaşımı ve altyapı'nın sağlanması için mevcut ve yeni bilgilerin toplanarak ve yorumlanarak mühendislere, yöneticilere, müteahhitlere, öğrencilere ve hatta kamuoyuna her düzeyde hızla aktarılması şarttır. Bir deprem felaketinden hemen sonra hasarlı binaların nesnel teknik değerlendirilmesi, örneğin, hangi binaların boşaltılması veya yıkılması gerektiği, hangi binaların onarıma ve güçlendirmeye müsait olduğu, gibi konulardan başlayarak bina yapı sisteminin inşaatı zamanındaki ve yürürlekteki deprem yönetmelikeri ile analizlerinin yapılarak en uygun ve ekonomik rehabilitasyon yöntemlerinin saptanması, bu rehabilitasyon işinin yerinde nasıl gerçekleştirileceği ve denetleneceği gibi konularla ilgili sistematik bilgiler ve yöntemlere, yani bir know-how'a ihtiyaç vardır.

          Adı geçen bilgiler ve yöntemlerin yayınlanması ve öğretilmesi için mevcut projenin aşamaları şöyle sıralanabilir:

  • Konferanslar, seminerler, kısa kurslar ve atölye çalışmaları düzenlenmesi,
  • Türkiye ve diğer ülkelerin deprem şartnamelerinin örneklerle açıklanması ve eleştirel kıyaslanması,
  • Depreme maruz kentsel ve kırsal yapıların davranışının incelenmesi,
  • Hasar tesbit yöntemlerinin izahı,
  • Depremden sonra yapı sistemlerinin iyileştirilmesi.

       Bu kapsamda, önerilen ünitenin gerçekleştireceği araştırmalar sonucu geliştirilecek olan yöntemlerin teknik kadrolara ulaştırılması üzerine hazırlıklar yapılması da düşünülecektir.

      Tüm bu çalışmalarla ilgili materyelin hazırlanması ve sunulmasında ders notu, kitap ve broşür dışında görsel seçeneklere ağırlık verilecektir.

      Kompakt disk, video bantları gibi yayın yöntemleri kullanılacağı gibi, proje ilerledikçe kursların formel asenkron akademik programlar durumuna getirilmesi ve sertifikalı eğitime dönüştürülmesi ayrıca gündemde olacaktır.