METU Homepage Tubitak Homepage METU Homepage METU Civil Eng. Dept. Homepage Click to open SERU Homepage
 
Anasayfa
(Abstract in English)
İÇTAG-I575

Proje Başlığı: MECVUT BİNALAR İÇİN GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje Yürütücüsü:  Asst.Prof. Uğurhan AKYÜZ  (homepage)


Gerekçe

     Depremde hasar gören yapıların onarılıp güçlendirilerek depreme dayanıklı duruma getirilmesi, deprem tehdidi altındaki tüm ülkelerin öncelikli konulardan biridir ve üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaktadır.

      ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarı, bu konudaki uygulama ve araştırmalarda öncülük yapmıştır. 1968 Bartın depreminden sonra yapılan uygulama, bu konuda deneysel araştırmaların başlatılmasına neden olmuş ve "sistem iyileştirmesi" olarak adlandırılan yöntemin gelişmesini sağlamıştır.

      Bugün ülkemizde ve diğer ülkelerde yaygın olarak uygulanan "sistem iyileştirmesi" yöntemi, dayanımı ve rijitliği yetersiz çerçevelerin bazı gözlerinin betonarme dolgu ile doldurularak yeni bir yatay yük taşıyıcı sistemi olmuşturulması olarak tanımlanabilir. Dolgulu çerçeveler, perde duvar gibi davranarak tüm yatay yükü taşımakta ve binanın yanal rijitliğini artırmaktadır. Son on yılda İNTAG tarafından desteklenen iki büyük deneysel araştırma projesi ile olgunlaştırılan bu yöntem, 1992 Erzincan, 1995 Dinar ve 1998 Ceyhan depremlerinden sonra yüzlerce binanın onarım ve güçlendirmesinde kullanılmıştır.

     Ülkemizde bugün karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de hasar görmemiş ve kullanılmakta olan çok sayıda zayıf binanın depreme dayanıklı duruma getirilmesidir. Bu binaların güçlendirilmesinde, yukarıda sözü edilen "sistem iyileştirmesi" yönteminin kullanılması elbette mümkündür. Ancak sözü edilen yöntemde dolgu duvarların oluşturulmasında beton kullanılacağından, binaların boşaltılması gerekmektedir. Çok sayıda binanın boşaltılması ve binada yaşayanların eşyaları ile birlikte başka bir konuta yerleştirilmesi pratik bir çözüm değildir.

     Bu araştırma projesinin amacı, depreme dayanıklı olmayan ve halen kullanılmakta olan binaların boşaltılmadan güçlendirilmesini sağlayacak yöntemler geliştirmek ve bunların gerekli dayanım ve rijitliği sağladığını deneysel olarak kanıtlamaktır.

Kapsam

    Sözü edilen yöntemlerin geliştirilebilmesi için, önce ülkemizdeki binaların özelliklerinin saptanması gerekmektedir. ODTÜ Yapı Mekaniği grubunun elinde bu konuda, Dinar, Ceyhan ve Düzce'den elde edilmiş röleveler mevcuttur. Ancak bunlar yeterli değildir. Bu nedenle Marmara ve Düzce yörelerinde ek veriler toplanması gerekmektedir. Araştırma projesinin ilk aşamasında veri toplama üzerinde yoğunlaşılacaktır.

      İkinci aşamada, yeni onarım malzemeleri üzerinde bir araştırma yapılacak ve bu malzemelerin mevcut hasarsız yapıların güçlendirilmesinde kullanılma olanakları ve sorunları araştırılacaktır. Buna ek olarak kapsamlı bir literatür çalışması yapılarak çeşitli ülkelerde bu amaçla kullanılan yöntemler toplanacak, bunların avantaj ve dezavantajları tesbit edilecektir.

     Üçüncü aşamada yeni onarım malzemeleri ile güçlendirme yöntemleri geliştirilecektir.

    Dördüncü aşamada geliştirilen yöntemler laboratuvarda depremi benzeştiren yükler altında denenecektir. Deney elemanı, sünekliği ve donatı detayı yetersiz, beton dayanımı düşük ve yapılarımızda gözlenen diğer zayıflıkları içeren iki katlı bir çerçeve olacaktır.

    Beşinci aşamada, geliştirilen güçlendirme yöntemleri, deney sonuçları, uygulanabilirlik ve ekonomi dikkate alınarak değerlendirilecek ve öneriler oluşturulacaktır.

     Güçlendirme için düşünülen yöntemler aşağıda sıralanmıştır. Doğal olarak bunların tümünün deneye tabi tutulması söz konusu değildir. Birinci ve ikinci aşama sonunda bu yöntemler arasında bir seçim yapılacak ve deneyler bunlar üzerinde yoğunlaştırılacaktır.

  1. Mevcut tuğla veya gazbeton duvarlara karbon elyaflı katmanlar (carbon fiber) yapıştırılarak mevcut bu duvarların deprem dayanımına katkıda bulunmasının sağlanması düşünülmektedir.
  2. Mevcut çerçevelerde ard germeli çaprazlar oluşturarak yapının yanal dayanımının ve rijitliğinin artırılması tasarlanmaktadır.
  3. Mevcut tuğla veya gazbeton duvarın iki yüzüne donatı yerleştirilerek bunların püskürtmeli beton ile örtülmesi tasarlanmaktadır. Konulan donatının çerçeve elemanlarına bağlanmasının sağlanması da gerekmektedir.
  4. Oluşturulacak önüretimli bloklarla çerçeve boşluklarından bazılarını doldurması ve bunların çerçeve elemanlarına bağlanması ile binanın yanal dayanım ve rijitliğinin artırılabileceği düşünülmektedir.

   Yapılacak deneylerde, uygulanan güçlendirmenin dayanım ve rijitliği ne ölçüde artırdığı incelenecek ve oluşturulan sistemin depremi benzeştiren yükler altındaki davranışı izlenecektir.

   Bu tür güçlendirme yöntemlerinde en önemli sorun, güçlendirme elemanlarının veya malzemesinin, mevcut çerçeve ile birlikte davranmasını sağlamaktır. Araştırmada özellikle bu konu üzerinde durulacak, yöntemler geliştirilecek ve geliştirilen yöntemler laboratuvarda denenecektir.

Personel

   ODTÜ Yapı Mekaniği laboratuvarı bu tür deneyler için gereken deneyim ve birikime sahiptir. Proje kadrosuna diğer üniversitelerden de bu konuda deneyimi olan elemanlar dahil edilecektir.

    TÜBİTAK'a önerilen ünite kapsamında ele alınacak olan bu konu, NATO SfP-977231 numaralı araştırma projesi kapsamında da yer almaktadır. NATO projesinde bu konuda büyük deneyim birikimi olan Texas Üniversitesi de yer almaktadır. Önerilen proje TÜBİTAK tarafından kabul edildiği takdirde, NATO projesi ile bir bütün oluşturacak ve böylece araştırmanın verimi artacaktır.