METU Homepage Tubitak Homepage METU Homepage METU Civil Eng. Dept. Homepage Click to open SERU Homepage

Anasayfa
(Abstract in English)
İÇTAG-I574

Proje Başlığı: DEPREM GÜVENLİĞİNİN SAPTANMASI İÇİN YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Güney ÖZCEBE  (anasayfa)


Gerekçe

      Şiddetli depremler sırasında meydana gelen bina göçmeleri farklı sebeplerden toplumun her kesiminin ilgisini çekmektedir. Her büyük depremin ardından geçmişte yapılan yanlışlar günyüzüne çıkar ve benzer türden yanlışların gelecekte önlenebilmesine yönelik arayışlar içine girilir. Bu acı deneyimler sonucu elde edilen tecrübeler, mevzuaatta bir takım değişikliklerin yapılmasına kadar uzanan bir takım girişimlere neden olur. Bu bağlamda, deprem güvenliğinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ve deprem şartnameleri belirli zaman dilimlerinde gözden geçirilerek değiştirilirler. Yapılan her değişiklik genelde biraz daha tutucu, biraz daha katı ve karmaşık kuralların uygulanmaya konması anlamına gelir.

     Ülkemizde geçmişte olan kent depremleri büyük yıkıma ve bunun paralelinde de can kaybına neden olmuştur. Bunun temel nedeni, mevcut yapı stokumuzun büyük bir kısmının genellikle deprem olgusu göz ardı edilerek tasarlanmış olmasıdır. Her deprem sırasında halihazır yöntemlere göre değerlendirildiğinde çökeceği yargısına varılabilecek bir çok yapı ayakta kalabilirken, benzer bazı binalar ise yıkılmaktadır. Bu durum, depreme uğrama sıklığı ne olursa olsun, standard altı binaların hepsinin yıkılıp can kaybına yol açacağı şeklindeki yaklaşımların tamamıyla doğru olmadığını ortaya çıkmaktadır. Zira bu tip yaklaşımlar kullanılarak, İstanbul, İzmir gibi depreme uğrama riski yüksek metropolitenlerimizde onbinlerle ifade edilecek bina yıkımlarının olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum idari merciler nezninde "o zaman yapılacak birşey yoktur" şeklinde kaderci bir tutumu gündeme getirebilmektedir.

      Deprem bölgelerinde, yıkılma olasılığı yüksek olan binaların belirlenerek, yapısal sistemlerinin deprem etkleri altında yıkılmaya dirençli duruma getirilmesi geçmişe yaşadığımız acıları bir daha yaşamamız için zorunludur. Bu işler belirli tercihler göz önünde tutularak belirlenecek bir öncelik sırası içerisinde gerçekleştirilmelidir. Değerlendirilmesi yapılacak olan yapı stokunun büyüklüğü göz önüne alındığında (bu sayı yalnız İstanbul için 500,000 dolaylarındadır), can güvenliği sınır durumunu sağlayamayacak yapıların belirlenmesinde kullanılacak basit, güvenilir ve uygulaması hızlı yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

     Bu araştırma projesinin amacı mevcut betonarme binaların deprem güvenliği değerlendirmesi için alternatif bir prosedürün geliştirilerek, benzer türde yıkımların önlenmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Kapsam

       Sözü edilen yöntemlerin geliştirilebilmesi için, önce ülkemizdeki binaların özelliklerinin saptanması gerekmektedir. ODTÜ Yapı Mekaniği grubunun elinde bu konuda, Dinar, Ceyhan ve Düzce'den elde edilmiş röleveler mevcuttur. Ancak bunlar yeterli değildir. Bu nedenle Marmara ve Düzce yörelerinde ek veriler toplanması gerekmektedir. Araştırma projesinin ilk aşamasında veri toplama üzerinde yoğunlaşılacaktır.

      1999 depremlerinden sonra, ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi'nce oluşturulan ekipler özellikle Bolu ve Düzce yörelerinde kapsamlı hasar tespiti çalışmaları yapmışlardır. Bu çalışmalara ODTÜ ekiplerinden başka ABD'nin Purdue ve Illinois üniversitelerinden uzmanlar da katılmıştır. AİGM ekipleri ile koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilen bu çalışmalarda, bu iki ilimizdeki hasar dağılımı, geoteknik ve jeolojik veriler derlenmiştir. Bu derlenen veriler TÜBİTAK'a önerdiğimiz ünite çalışmaları için çok kıymetli veri tabanı oluşturacaktır.

      Bu araştırmada öncelikle Bolu ve Düzce illerimizde 1999 depremlerinden sonra hasarlı veya hasarsız olarak ayakta kalmış binaların yapısal sistemleri hakkında mümkün olduğunca çok veri toplanacaktır. Daha sonra toplanan bu verilerin analizleri yapılarak, hasar derecesi ile yapısal ve geoteknik parametreler arasında ilişkiler bulunmaya çalışılacaktır. Bu korelasyonlar sayesinde göçme ve ağır hasar görme olasılığı yüksek olan binaların teşhisine yönelik yöntemler geliştirilmesi mümkün olacaktır.

     Araştırma ağrlıklı olarak göçme riski veya ağır hasar görme ihtimali olan yapıların belirlenmesine yönelik yöntemler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bir başka deyişle "can güvenliği" sağlayamayan yapıların teşhis edilebilmesi için yöntemler geliştirilecektir. Burada geliştirilecek olan yöntemlerin en önemli özelliği, büyük bir yapı stokunu olabildiğince kısa bir zaman içerisinde doğru bir değerlendirmeden geçirebilecek türde olmalarıdır.

     Bunun yanı sıra, can güvenliğini sağlayan ancak orta ve/veya hafif hasar görme ihtimali olan yapların da teşhis edilebilmesi de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Ne varki bu tür yöntemler genelde daha detaylı analizler içeren yöntemlerdir. Önerilen araştırmada, bu tür yapıları değerlendirmek için yöntemler de geliştirilecektir. Bu amaçla yürürlükteki yönetmelikleri de içeren bir dizi kontrol ve analizlerden oluşan yöntemler geliştirilecektir.

Personel

      ODTÜ Yapı Mekaniği laboratuvarında geçmişte benzer türden çalışmalar yapıldığından, önerilmekte olan çalışma için gereken deneyim ve birikime sahiptir. Proje kadrosuna diğer üniversitelerden de bu konuda deneyimi olan elemanlar dahil edilecektir.

    TÜBİTAK'a önerilen ünite kapsamında ele alınacak olan bu konu, NATO SfP-977231 numaralı araştırma projesi kapsamında da yer almaktadır. NATO projesinde bu konuda büyük deneyim birikimi olan Texas Üniversitesi de yer almaktadır. Önerilen proje TÜBİTAK tarafından kabul edildiği takdirde, NATO projesi ile bir bütün oluşturacak ve böylece araştırmanın verimi artacaktır. Ayrıca Purdue Üniversitesi ile benzer bir araştırma platformu oluşturulmuş durumdadır. Dolayısı ile bu ortaklığın TÜBİTAK'a önerilen bu projede de sürdürüleceği ve proje çalışmalarına ivme katacağı bir gerçektir.